header

Správné řešení je cesta k úspěchu

První konzultace zdarma

O kanceláři

Jsem advokátem vytvářející moderní advokátní kancelář, poskytující profesionální a komplexní právní služby. Pro poskytování právních služeb vycházím ze základních hodnot advokacie, kterými jsou profesionalita, spolehlivost, preciznost, diskrétnost s loajálním přístupem ke klientům.Právní služby jsou poskytovány na základě osobního přístupu ke klientovi s ohledem na jeho individuální zájmy, včetně zastupování v soudních řízeních. Klient má tak jistotu, že mu právní služby poskytuje po celou dobu advokát plně seznámený s problémem. O případy a problémy klientů se zajímám komplexně a v souvislostech, abych mohl klientům poskytnout efektivní řešení nejen právně, ale i obchodně a lidsky.Mým hlavním cílem je maximálně spokojený klient. Proto poskytuji klientům kvalitní a rychlé právní poradenství s důrazem na efektivní řešení problémů.Mezi hlavní oblasti právního poradenství patří právo občanské, rodinné, pracovní, obchodní, nemovitých věci, trestní, správní, náhrada újmy majetkové i nemajetkové, včetně řízeních soudních, rozhodčích, insolvenčních a exekučních. Právní služby poskytuji vedle klasického právního poradenství i formou elektronického právního poradenství, které je poskytováno bezplatně. V případě obecného dotazu je e-poradenství bezplatné vždy, pokud je nutná již hlubší analýza a nalezení efektivního řešení, bude před zasláním odpovědi vyžadována úhrada odměny ve výši 100 Kč – 600 Kč podle složitosti věci. Při poskytování služeb spolupracuji s dalšími odborníky v daném oboru, a to s notářem, exekutorem, daňovými poradci, tlumočníky.

Právní služby

Občanské právo
Rodinné právo
Pracovní právo
Obchodní právo
Právo nemovitých věcí
Trestní právo
Správní právo

Občanské právo

 • Příprava a revize občansko-právních dokumentů – kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce
 • Právní poradenství při vymáhání pohledávek
 • Právní poradenství v dědickém řízení, včetně příprava a revize závěti, dědické smlouvy
 • Právní poradenství při náhradě újmy majetkové i nemajetkové, zajištění odškodnění újmy klienta. Náhrada škody na zdraví – bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení, náklady spojené s léčeními

Rodinné právo

 • Právní poradenství v rozvodovém řízení, včetně příprava a revize rozvodových dokumentů, včetně zastupování v soudním řízení
 • Právní poradenství ve vypořádání společného jmění manželů
 • Právní poradenství úpravy poměrů k nezletilým dětem – svěření do péče, stanovení výživného, úprava styku
 • Právní poradenství při určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • Příprava a revize pracovně-právních dokumentů – pracovní smlouvy, dohody, smlouvy o výkonu funkce a jiné.
 • Právní poradenství ohledně pracovních a manažerských smluv, rozvázání pracovního poměru, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • Zastupování ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru, náhrady škody, a to zaměstnanců i zaměstnavatelů

Obchodní právo

 • Příprava a revize obchodně – právních smluv
 • Právní poradenství při vzniku, změně a zániku obchodněprávních závazkových vztahů
 • Právní poradenství při založení, změně a zániku obchodní společností, včetně převodu obchodního podílu
 • Vypracovávání návrhů pro obchodní rejstřík a zastupování v řízeních vedených u obchodního rejstříku

Právo nemovitých věcí

 • Příprava smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi - koupě, prodej, pronájem, darování a jiné.
 • Právní poradenství při zajištění převodů nemovitostí – zřízení zástavy, věcná břemena, hypotéky.
 • Analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při následné koupi, prodeji, pronájmu, darování a jiné.

Trestní právo

 • Právní poradenství při obhajobě v trestním řízení – přípravné, soudní, odvolací, před Nejvyšším soudem
 • Právní poradenství při obhajobě mladistvým před specializovanými soudy pro mládež
 • Příprava dokumentů v jednotlivých fázích trestního řízení, včetně trestního oznámení
 • Právní poradenství při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • Právní poradenství poškozeným v trestním řízení, včetně zajištění práva na náhradu škody a ochrana zájmů v adhezním řízení

Správní právo

 • Právní poradenství při zastupování před orgány veřejné správy a samosprávy, včetně zastupování před správními soudy
 • Právní poradenství v přestupkovém řízení
 • Právní poradenství včetně příprava dokumentů k živnostenskému listu

E-poradenství

Rychlé a efektivní řešení Vašeho problému. Formou E-Poradenství Vám pomohu rychle vyřešit Váš problém a to prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Právní E-Poradenství je bezplatné. V Případě hlubší analýzy a nalezení efektivního řešení, bude před zaslání odpovědi vyžadována úhrada odměny ve výši 100,- Kč - 600,- Kč podle složitosti věci. Obecný dotaz je však bezplatný vždy. Váš dotaz můžete před zasláním odpovědi upravit na obecný tak, aby byl bezplatný.


Odměna

Stanovení odměny závisí na složitosti konkrétního případu. Při stanovení odměny musí být spokojen klient i advokát.

Mimosmluvní odměna

Smluvní odměna

Mimosmluvní odměna

 • Úkonová odměna určena v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif

Smluvní odměna

 • Hodinová odměna ve výši 1.500,- Kč - 2.500,- Kč
 • Paušální odměna jednorázová nebo pravidelná
 • Odměna závislá na úspěchu sporu – procentuální vyčíslení
h

Kontakt

Mgr. Michal Rylich, advokátní kancelář

IČO: 05508428


Sídlo: Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk


Pobočka: Dům Fugner, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2


mobil: +420 776 723 423

>

email: rylich@akrylich.cz

ID datové schránky: 4f585rm

spojení: od zastávky I.P. Pavlova následně Legerovou ulicí směrem k Nuselskému mostu

Copyright © 2017 | Michal Rylich | Created by externity